БАККО взе участие в Консултативния съвет в областта на електронните съобщения. Обсъдени бяха проблемите, които срещат потребителите в контекста на последните изменения на ЗЕС


09.05.2012


    На 9 май 2012 г. се проведе заседание на Консултативния съвет в областта на електронните съобщения. На него присъстваха членовете на КРС, както и представители на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Комисия за защита на потребителите, Комисия за защита на конкуренцията, Асоциация на потребителите на телекомуникационни и интернет услуги (АПТИУ), Движение за национално единство и спасение (ДНЕС), Асоциация "Телекомуникации" (АСТЕЛ), Сдружение за електронни комуникации (СЕК), Българска асоциация на кабелните комуникационни оператори (БАККО), „Български пощи” ЕАД и мобилните оператори.

    Председателят на КРС д-р Веселин Божков представи на присъстващите статистика на жалбите, получени в Комисията за изминалата 2011г., както и  за първите четири месеца от 2012г. Обърнато беше внимание, че трудностите, които абонатите срещат в отношенията си с операторите, продължават да бъдат същите. След влизането в сила на измененията на Закона за електронните съобщение (ЗЕС) в края на миналата година се наблюдава засилен интерес от страна на потребителите по отношение на правата им, които произтичат от изменената законова рамка, включително и относно възможността за едностранно прекратяване, без неустойки, на договор в 7-дневен срок от сключването му. Подчертано беше, че  оплакванията срещу нелоялните търговски практики и неправилно формираните телефонни сметки са се увеличили. Преносимостта на номерата, нежеланото автоматично подновяване на договори, получаването на нежелани SMS, неуведомяването при достигане на кредитния лимит и некомпетентното обслужване също са част от често срещаните жалби на потребителите.

    Поставените проблеми бяха в основата на дискусията между регулаторите, операторите и потребителските организации. В заключение Комисия за регулиране на съобщенията изрази своята позиция по всеки от поставените въпроси, като председателят подчерта важността на доброто взаимодействие между потребителските организации, операторите и регулаторните органи в повишаване потребителската култура и информираност на българските граждани за техните права и задължения, като ползватели на телекомуникационни услуги.

    В тази връзка, КРС ще продължава да бъде партньор на всички заинтересовани страни, като ще се включва активно и като медиатор за подобряването на обслужването и максималната защита на интересите на потребителите на електронни съобщителни услуги.

 

http://www.crc.bg/news.php?news_id=438&lang=bg

БАККО 2011 © Всички права запазени | Реклама | Полезни връзки
Изработка на уеб сайт -