Позиция на телекомуникационния и електроразпределителния сектор по проекта за закон за електронните съобщителни мрежи и изграждане на физическа инфраструктура


26.01.2016


Обединените усилия на тези две индустрии в работата по законопроекта e уникален пример за взаимно сътрудничество и постигане на разбирателство в името на растежа на българската икономика, развитието на новите технологиии интереса на българските потребители при гарантиране сигурността и безопасността в енергийния сектор.
Проектозаконът за електронните съобщителни мрежи и изграждане на физическа инфраструктура се разработва от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията при активно участие на заинтересованите лица с оглед въвеждане в българското законодателство  на Директива 2014/61/ЕС от 15 май 2014 година относно високоскоростните електронни съобщителни мрежи. Директивата цели да ускори достъпа до високоскоростен интернет чрез намаляване на разходите на операторите на мрежи и инфраструктура, използвайки следните механизми:
  •         Съществено облекчаване на административните процедури и режими, които и в България създават ненужни пречки и необосновано забавят разполагането на мрежи във вече съществуваща инфраструктура като с това вредят на интересите на крайните потребители да получат бърз и качествен достъп до интернет, особено в малките населени места.
  •         Стимулиране на съвместното изграждане на инфраструктура, включително чрез публично-частни партньорства
  •        Използване на съществуващата инфраструктура на енергийните дружества при спазване на всички изисквания за нейния интегритет и сигурност, така че да не се накърнява предоставянето на основните услуги, поради което е необходимо създаване на специални правила за онези от тях, които са предназначени за предоставяне на услуги от обществен интерес и експлоатацията им е високо рискова.
Водени от горните приоритети на Европейския съюз и принципите на европейското право и като отчетохме:
 
  •       интереса на българската икономика от цифровизация, чийто гръбнак са именно високоскоростните електронни съобщителни мрежи и услуги. Подкрепяме усилията  за създаване на ръст в икономиката (цел от 4.5% за 2016 г.) и смятаме, че правителството може да стимулира растеж като облекчи бизнеса от ненужни и остарели административни режими и реализира проекти за публично-частни партньорства, които да подпомогнат развитието на високоскоростна инфраструктура.
  •            интереса на българските граждани да получат високоскоростен достъп до интернет и така да се ползват от услугите на електронното управление и от частни доставчици; подкрепяните от нас мерки целят да преодолеят все още съществуващото „цифрово разделяне“ между големите градове и малките населени места,
  •      интереса на българските граждани да не бъдат засегнати неблагоприятно сигурността и качеството на услуги от основна жизнена необходимост, като снабдяване с електричество,
изготвихме и представихме на министър- председателя на РБългария и широк кръг институции съвместни мерки, които според нас въвеждат подходящи норми при спазване на принципите и разпоредбите на директивата.
БАККО 2011 © Всички права запазени | Реклама | Полезни връзки
Изработка на уеб сайт -